Revitalizace

Kategorie: Slovník pojmů

Latinské slovo revitalizace znamená „oživení“ něčeho. Používá se dnes často pro různé účely, např. obnovu a modernizaci panelových domů, změnu a zlepšení řízení v podniku apod. Předmětem „oživení“ je v našem případě říční systém. Původním cílem je obnova a péče o optimální vodní režim krajiny, konkrétně náprava nevhodných vodohospodářských úprav, jako je regulace toků, plošné odvodňování, zasypávání tůní apod. Praktickým cílem je podporovat a zvyšovat retenční schopnost krajiny – tzn. zpomalovat povrchový i podzemní odtok, zvyšovat infiltrační vlastnosti a schopnosti půdního profilu, zachycovat vodu v rybnících, mokřadech a malých nádržích, což vede ke zvýšení okamžitého objemu vody v území a zmírní povodňové škody (na rovinu: povodním nelze úplně zabránit, je to přirozený jev a tomu je nutno přizpůsobit využívání nivy – záplavových území). Jako druhotný, ale stejně důležitý cíl nebo důsledek je zvýšení podílu přírodních prvků v krajině, hlavně dřevin, ale i trvalých travních porostů a konečně biodiverzity.