Typové projekty

Kategorie: Projektová činnost Služby <br />
<b>Warning</b>:  Illegal string offset 'alt' in <b>/data/web/virtuals/88140/virtual/www/wp-content/themes/geca/single.php</b> on line <b>28</b><br />
1

Projektová dokumentace rodinného domu dodávaného firmou GSERVIS CZ, s. r. o., slouží nejen pro stavební řízení, ale lze ji použít i pro vlastní realizaci stavby, je zpracována dle vyhlášky 499/2006 Sb. Projektovou dokumentaci zpracováváme v měřítku 1:50 a standardně Vám projektovou dokumentaci k Vašemu budoucímu rodinnému domu dodáme v pěti stejnopisech(č. 1, 2 a případně 3 slouží k stavebnímu řízení, č. 4 a 5 slouží pro realizaci stavby). V případě potřeby máte možnost objednat si více stejnopisů Vašeho typového projektu. Za kompletní stejnopis typového projektu navíc účtujeme příplatek pouze 2 500 Kč (max. dva stejnopisy). Tyto stejnopisy projektu lze objednat pouze současně s projektem (vzhledem k technologii planografie).

Jednotlivé součásti projektové dokumentace typových řešení rodinných domů:

Architektonické řešení a konstrukce stavby

Základy domu – výkres znázorňuje založení stavby na základových pasech a sklopený řez základů domu.

Půdorysy jednotlivých podlaží – výkres zachycuje rozmístění jednotlivých místností a jejich rozměry, plochy, rozmístění stěn, rozmístění stavebních otvorů (dveře, okna), kuchyňských a sanitárních zařízení.

Příčný řez domu – výkres ukazuje svislé řezy domu v příčném (resp. podélném) směru vedeném zpravidla schodištěm. Znázorňuje světlé a konstrukční výšky jednotlivých podlaží domu. Obsahuje legendu použitých materiálů.

Krov domu – výkres obsahuje půdorys, řez konstrukcí střechy a výpis jednotlivých použitých prvků krovu (průřez, počet, množství a délky).

Pohledy – na výkresu jsou zakresleny čelní, zadní a boční pohledy na dům včetně výškových kót jednotlivých částí domu.

Stavební detaily – výkres zahrnuje vybrané stavební nebo konstrukční detaily a jejich popis.

Výpis prvků – ve výkresu je uveden výpis oken, venkovních a vnitřních dveří, vnitřních a vnějších parapetů a výpis klempířských a zámečnických výrobků.

Výkresy skladeb – skladby stropů, výztuže věnců a překladů, schodiště.

Výkres střechy – půdorysný pohled na střechu s vyznačenými spádovými rovinami a se zakreslením prvků ve střeše umístěných (např. střešní okna, komín, kominický výlez, okapní žlaby…)

Projekt zdravotechnických instalací:

Technickou zprávu, výkresy – vnitřní vodovod, vnitřní kanalizace, vnitřní plynovod, výpis materiálu pro jednotlivé instalace.

Projekt vytápění

obsahuje technickou zprávu, výkresy rozvodů ústředního vytápění, schéma zapojení topení, rozmístění a dimenze vytápěcích těles, výpis materiálu. Projekt vytápění je zpracovaný v několika variantách. V aktuální nabídce naleznete varianty  vytápění tepelným čerpadlem, solárním systémem a podlahovým vytápěním, včetně kombinací na přání jednotlivých investorů. Pro více informací kontaktujte naše odborníky buď emailem pasiv@ge-ca.cz  nebo na telefonním čísle +420 602 534 683. Zdroj tepla pro vytápění je nutno upřesnit v projektu osazení rodinného domu (situace stavby).

Projekt elektroinstalace

obsahuje technickou zprávu, elektrické rozvody celého objektu, výkres zemnícího pásku pro připojení hromosvodu, schéma rozvaděče a výpis materiálu.

UpozorněníProjekt rodinného domu musí být ještě před podáním žádosti o stavební povolení (resp. ohlášení) na stavební úřad dopracován o situaci stavby (osazení domu do terénu a napojení na inženýrské sítě a komunikaci) a o zásady organizace výstavby na daném pozemku. Pro velkou rozmanitost stavebních parcel a technických možností napojení na inženýrské sítě však nelze tuto část dokumentace řešit jako typovou.

V projektové dokumentaci je uvažované zatížení sněhem max. do 4. sněhové oblasti. V případě realizace domu v 5. a vyšší sněhové oblasti (např. podhorské a horské lokality) je nutno dokumentaci upravit.

Před započetím výstavby a pro účely stavebního řízení je nutné provést na stavební parcele radonový průzkum pozemku (stanovení radonového indexu pozemku). V projektu je navrženo opatření na střední radonové riziko. V případě vysokého radonového indexu je nutno postupovat podle doporučení zpracovatele průzkumu a projektovou dokumentaci upravit.