Údaje zapisované do katastru nemovitostí a opatření obecné povahy, kterým se stanoví či mění ochranné pásmo vodního zdroje

Kategorie: Novinky Události

Ustanovení § 20 odst. 3 vodního zákona stanovuje vodoprávnímu úřadu povinnost zaslat příslušnému katastrálnímu úřadu údaje potřebné k evidenci ochrany území podle odstavce 2 do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla tato ochrana území vymezena.

Mezi tyto údaje patří také informace o stanovení a změně ochranných pásem vodních zdrojů. Ochranná pásma se nicméně podle platného vodního zákona nestanovují rozhodnutím, ale opatřením obecné povahy, které právní moci nenabývá. Od kterého okamžiku má být tedy 30 denní lhůta počítána?

Třicetidenní lhůtu k zaslání údajů podle § 20 odst. 3 vodního zákona příslušnému katastrálnímu úřadu je třeba od 1. 8. 2010, kdy došlo ke změně formy stanovení/změny ochranných pásem vodních zdrojů z rozhodnutí na opatření obecné povahy, počítat ode dne účinnosti opatření obecné povahy, kterým se stanoví/mění ochranné pásmo vodního zdroje [zpravidla se jedná o okamžik jeho zveřejnění (formou vyhlášky) na úřední desce vodoprávního úřadu].